Zamknij

600 819 789 | biuro@notra.pl

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna administratora

”Notra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

 

W związku z realizacją umowy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  RODO, ”Notra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informuje, iż przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ”Notra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ”Notra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

Administrator danych ”Notra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Dane kontaktowe – listownie i osobiście:  43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 7

– telefonicznie: 33 499 22 44

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać  dane osobowe, aby:

– wykonać czynności poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży, umowy deweloperskiej a także czynności aby zrealizować umowę;

– zrealizować działania  niezbędne do wykonywania umowy, której będzie Pan/Pani stroną;

– rozpatrywać Pana/Pani potencjalne reklamacje i zgłoszone roszczenia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Okres przez który dane będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

– dla celu przygotowania umowy przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych oraz niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej niż do upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń;

– dla celu realizacji umowy przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji zgłoszonych reklamacji lub roszczeń;

– dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;

– dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych.

Odbiorcy danych Pana/Pani dane mogą być udostępniane:

– podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

– a także podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu takim jak: dostawcom usług informatycznym, firmom pocztowym, archiwizacyjnym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.                              W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Podane dane nie podlegają profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.